Dit kunt u van ons verwachten

Hierbij ontvangt u de voorwaarden voor onze Annuleringsfonds. Het is belangrijk dat u weet waar u wel en waar u niet voor verzekerd bent, en wat u verder van ons kunt verwachten. Daarom raden wij u aan de voorwaarden goed door te lezen.

Hieronder leest u enkele tips en adviezen.

Wilt u uw reis annuleren?

Neem dan zo snel mogelijk contact op met de klantenservice van Succes Holidayparcs. Doe dit in ieder geval binnen drie werkdagen. Bent u ziek of heeft u een ongeval gehad? Vraag dan aan de dokter of hij denkt dat de reis kan doorgaan. Ook als de vertrekdatum nog ver weg is.

Voor een snelle afhandeling, vragen wij u de annulering goed en volledig te omschrijven. Wij behoeden u om alle originele rekeningen, offertes, verklaringen of andere bewijzen te behouden, deze kunnen van toepassing zijn bij het claimen.

1. Contractvoorwaarden

1.1  Wanneer start en eindigt uw annuleringsfonds?

De verzekering gaat direct in nadat u deze heeft afgesloten. U bent verzekerd vanaf de afsluitdatum van uw polis, niet vóór die tijd. Wij vergoeden dus alleen schade die ontstaat tijdens de looptijd van uw verzekering. Behalve als u de premie niet op tijd betaalt; dan bent u en zijn de medeverzekerden niet verzekerd.

1.1.1  Wanneer beëindigen wij uw verzekering?

In de volgende gevallen kunnen wij uw verzekering beëindigen:
•   Als u ons opzettelijk misleidt. Ontdekken wij dat u ons bij het aanvragen van de verzekering of bij het claimen van een schade niet alle of niet de juiste informatie heeft gegeven, met de opzet ons te misleiden? Dan beëindigen wij direct de verzekering.
•   Als u de verzekering wijzigt. Wij beoordelen op dat moment namelijk de gegevens op dezelfde manier als bij de aanvraag van een nieuwe verzekering. Dit kan betekenen dat uw premie hoger of lager wordt, maar ook dat we uw verzekering moeten beëindigen. Heeft de wijziging gevolgen voor uw verzekering? Dan ontvangt u hierover van ons een brief.

 

2. Annuleringsvoorwaarden

2.1 Wat bedoelen we met … ?
Annuleringskosten: de (gedeeltelijke) reissom en/of de bij de boeking horende administratiekosten die u moet betalen, als u uw geboekte reis annuleert. Dit bedrag is maximaal het bedrag dat op uw factuur staat.
Ernstige ziekte: ziekte die zonder directe behandeling niet zal genezen en ook bij behandeling blijvende gevolgen kan hebben.
Familieleden in de eerste graad: uw (ex-)echtgenoot of (ex-)echtgenote of de persoon met wie u samenwoont en een geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract heeft, ouders*, adoptieouders*, pleegouders*, stiefouders*, schoonouders*, kinderen, adoptiekinderen, pleegkinderen, stiefkinderen, schoonzonen* en schoondochters*.
Familieleden in de tweede graad: broers, zussen, grootouders*, kleinkinderen, stiefbroers, stiefzussen, zwagers* en schoonzussen*.
Familieleden in de derde graad: neven, nichten (kinderen van broer of zus), ooms*, tantes*, overgrootouders* en achterkleinkinderen.

Gezin: de personen die bij u in huis wonen en met wie u samen reist. Als u alleen reist, beschouwen wij u als een gezin.

Medeverzekerde: iemand die, net als u, verzekerd is op basis van deze verzekering.
Ongebruikte reisdagen: reisdagen die u door een onverwachte gebeurtenis niet op uw bestemming of in uw accommodatie heeft kunnen doorbrengen. Ongeval: plotseling geweld van buitenaf. Eventueel letsel moet zijn vastgesteld door een arts. Onder een ongeval verstaan we ook:

•   bevriezing, verdrinking, verstikking of zonnesteek;
•   verhongering, dorst, uitputting en zonnebrand, veroorzaakt doordat u onvoorzien geïsoleerd bent geraakt;
•   acute vergiftiging door iets anders dan voedings-, genots- of geneesmiddelen;
•   besmetting door ziektekiemen bij een onvrijwillige val in water of een andere stof;
•   een wondinfectie of bloedvergiftiging door het ongeval;
•   complicaties en verergering door de eerste hulp die u heeft gekregen na het ongeval, of door een medisch noodzakelijke behandeling die u na het ongeval heeft gekregen;
•   het plotseling scheuren van spieren of pezen of het plotseling oplopen van een verstuiking of ontwrichting;
•   het ongewild binnenkrijgen van een stof of voorwerp, waardoor u letsel oploopt. Een hernia en de gevolgen van een insectenbeet of een insectensteek zien wij niet als een ongeval.

Premie: het bedrag dat u voor de verzekering heeft betaald. Dit bedraagt 6% van de huursom incl. korting.

Reis: geboekt vervoer en/of verblijf.
Reissom: het totale bedrag dat u betaald heeft voor boekingen en reserveringen van vervoer en verblijf. De kosten die u op de plaats van bestemming maakt, vallen niet onder de reissom. Dit zijn bijvoorbeeld toegangskaarten voor musea of attracties en excursies.

* = Hiermee bedoelen we ook de partners die door een geregistreerd partnerschap en/of samenlevingscontract dezelfde relatie hebben.
 

2.2 Uw reis annuleren


2.2.1 Wanneer bent u verzekerd?
U bent verzekerd voor annuleringskosten vanaf het moment dat u deze dekking heeft gesloten tot het moment waarop uw reis begint.

2.2.2 Waarvoor bent u verzekerd?
Verzekerd is de reissom inclusief toeslagen die u heeft (aan)betaald

2.2.3 In welke gevallen bent u verzekerd?
U bent in de volgende gevallen verzekerd met uw annuleringsfonds:

1.  U, een familielid in de eerste of tweede graad of een huisgenoot overlijdt, wordt ernstig ziek of raakt ernstig gewond door een ongeval.
2.  Een familielid in de derde graad overlijdt.
3.  U, een medeverzekerde, een huisgenoot of uw inwonend kind moet een medisch noodzakelijke ingreep ondergaan.
4.  U krijgt binnen dertig dagen voor het begin van de reis onverwacht een huur- of een nieuwbouwwoning. U bent ook verzekerd, als u tijdens uw reis aanwezig moet zijn bij de overdracht van uw bestaande woning. Maar alleen als u geen invloed heeft op de opleverings- of overdrachtsdatum.
5.  U wordt buiten uw schuld werkloos en verliest daarmee een vast dienstverband.
6.  U krijgt na een periode van werkloosheid een baan aangeboden en uw nieuwe werkgever gaat niet akkoord met de geboekte reis, omdat u op de geplande reisdagen bij hem aanwezig moet zijn. Het moet daarbij gaan om een baan van minimaal twintig uur per week en voor minimaal zes maanden.
7.  Uw duurzame relatie of huwelijk wordt onverwacht ontbonden. Onder ‘een duurzame relatie’ verstaan we een relatie met een gezamenlijk huishouden.
8.  Uw ouder(s) of kind(eren) heeft (hebben) onverwacht dringend zorg nodig, die u alleen zelf kunt geven.
9.  U of een andere verzekerde moet thuis aanwezig zijn vanwege materiële schade aan een eigendom, huurwoning of het bedrijf waar u of de medeverzekerde werkt.

 

Voor al deze gebeurtenissen geldt dat ze onvoorzien zijn, onverwacht moeten optreden en tijdens de looptijd van deze dekking gebeuren.

 

2.2.4 Wat krijgt u vergoed?

Wij vergoeden de annuleringskosten tot maximaal de reissom inclusief de toeslagen die u heeft (aan)betaald.

 

Wat krijgt u vergoed als u uw reis annuleert?
•  Moet u uw reis annuleren om een van de redenen die staan onder 2.1 In welke gevallen bent u verzekerd? Dan vergoeden we 100% van de reissom.
•  Annuleert u uw reis om een andere reden? Dan vergoeden we 75% van de reissom per dag.

 

 

2.2.5 Wat is niet verzekerd?

Sluit u de verzekering later dan zeven dagen na het boeken van de reis af? En moet u uw reis annuleren vanwege een ziekte of aandoening van uzelf, een familielid in de eerste, tweede of derde graad, waarnemer of huisgenoot? En kwam deze ziekte of aandoening al voor in de drie maanden voordat u de verzekering afsloot? Dan krijgt u geen vergoeding voor uw annuleringskosten.


 

2.3 Uw reis afbreken

 

2.3.1 Wanneer bent u verzekerd?

U bent tijdens uw hele reis verzekerd. De ingangs- en einddatum van uw reis staan op uw reserveringsbevestiging.

2.3.2 Wat krijgt u vergoed?

 

Wat krijgt u vergoed als u uw reis afbreekt?

• Moet u uw reis afbreken om een van de redenen die staan onder 2.1 In welke gevallen bent uw verzekerd? Dan vergoeden we 100% van uw annuleringskosten

• Annuleert u uw reis om een andere reden? Dan vergoeden we 75% van de reissom per dag.

 

Wordt u of een medeverzekerde tijdens de reis minimaal één nacht in het ziekenhuis opgenomen? Dan heeft u ook recht op een vergoeding voor afbrekingskosten.

 

2.3.3. Wat is niet verzekerd?

Sluit u de verzekering later dan zeven dagen na het boeken van de reis af? En moet u uw reis afbreken vanwege een ziekte of aandoening van uzelf, een familielid in de eerste, tweede of derde graad, waarnemer of huisgenoot? En kwam deze ziekte of aandoening al voor in de drie maanden voordat u de verzekering afsloot? Dan krijgt u geen vergoeding voor uw afbrekingskosten.

 

Sluit u de dekking later dan zeven dagen na het boeken van de reis? En wilt u uw reis annuleren of afbreken om een reden die in de drie maanden voordat u de dekking afsloot al bestond en/of bekend was? Dan krijgt u geen vergoeding voor uw annuleringskosten of afbreking van uw reis.

 

U heeft geen recht op vergoeding van boekingskosten of delen van boekingskosten die achteraf (op uw vakantiebestemming) in rekening zijn gebracht. Bijvoorbeeld de kosten van een tijdens de reis geboekte excursie.

 

Dekkingsoverzicht bij annuleren

 

Annulering om redenen genoemd in voorwaarden             kostprijs

Annulering om aanvullende redenen                                  geen vergoeding

Vergoeding ongebruikte reisdagen

  • Bij ziekenhuisopname (min. 1 nacht)                            reissom per dag
  • Bij eerdere terugkeer om annuleringsreden                  reissom per dag
  • Bij eerdere terugkeer om eigen reden                           geen vergoeding